De Stek

Het gebouw is ontstaan, na een opdrachtformulering dat het binnen een begroting van f 350.000,= moest worden gerealiseerd. Het moest een ontwerp zijn, door de kerkvoogdij beschreven als voor ‘eenvoudig doch doeltreffend, zonder enige luxe, waarin een kerkzaal voor omstreeks 200 personen (met uitbreidingsmogenlijkheid tot ongeveer 250 personen) en enkele noodzakelijke nevenruimten daarin geprojecteerd’. En zou technisch gezien voor ca. 25 jaar ruimte moeten bieden aan kerk en vergaderruimte. De opening vond plaats op zaterdag 17 november 1973. Na een levensduur verlengende renovatie van de buitenzijde en de daaruit voortvloeiende verbeteringen aan de binnenkant, vond op zaterdag 25 november 2000 een openhuis plaats en kon het nu zichtbare resultaat van de renovatie worden aanschouwd.

Kansel
Oorspronkelijk was de kerkzaal zo ingericht, dat de kansel rechts naast het orgel stond, tegen de oostgevel. De stoelen stonden daardoor naar het oosten gericht. Later heeft het liturgisch centrum een plaats gekregen in het midden van de lange wand, ongeveer voor de nooduitgang. Na de renovatie in 2000 is het liturgisch centrum verplaatst naar de lange wand links van de nooduitgang, met de stoelen voor de gemeente in een denkbeeldige cirkel er omheen.

Orgel
Het orgel heeft steeds dezelfde plaats gehouden links tegen de oostgevel.

Beeld ‘De Talenten’
Het beeld is omstreeks 1966 gemaakt door de Boskoopse kunstenaar Toon Hendrikse († 1999) voor de Maranata-mavo. Bij de sluiting van de school is het geschonken aan de hervormde kerk van Boskoop en heeft het toen een plaats gekregen De Stek. In dit beeld is gestalte gegeven aan de begrippen geven en ontvangen. Links zien wij een zelfbewuste gestalte. Dat is onderstreept, kracht bijgezet, door een staf! Wie iets geeft heeft wat. Rechts staat, in een houding waaruit een verwachtingsvolle spanning valt af te leiden,de ontvanger. Centraal in het beeld wordt, door een voorwerp dat van eigenaar wisselt, de titel duidelijk.

Wandkleden
Hier wordt in een serie van 6 wandkleden het evangelieverhaal verteld over wat barmhartigheid is.De bron hiervan is te vinden in het boekje: de barmhartige Samaritaan. Het is uit de serie: ’Wat de bijbel ons verteld’, getekend door Kees de Kort. Voor gebruik met (jonge) kinderen en uigegeven door het Ned.Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. In de eerste jaren van ”de stek” is door een aantal bezoekers van ”de stek” het idee opgekomen en uitgevoerd om de kale wanden kleur te geven.

Drieluik
Een verbeelding van het verhaal van de barmhartige Samaritaan, in emaille uitgevoerd en aan weerszijde een paneel met een andere bijbelse voorstelling. Links Jezus gekruisigd op Golgota en rechts de hemelvaart van Jezus. Het is door de kunstenaar Willem Stavleu uit Alphen aan de Rijn gemaakt als een emaillemozaïek op koperplaat, een techniek die al ca.3000 jaar oud is.

Tafel met paaskaars, doopvont en avondmaalstel.
Elk jaar met Pasen wordt een nieuwe kaars in gebruik genomen. De verzilverde doopschaal met deksel is geschonken bij de ingebruiknameplechtigheid door de Gereformeerde Kerk. Het avondmaalstel van Keltum is geschonken door de Diakonie van de Hervormde Gemeente. Het bestaat uit een grote broodschaal met vier kleinere schalen en een schenkkan met vier bekers. Onderaan staat op de schenkkan ‘Herv.Gemeente Boskoop 1973’. Het liturgisch bloemwerk op de tafel is door gemeenteleden vorm gegeven, met het oog op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer de kerk haar overleden gemeenteleden gedenkt.