Selecteer een pagina
A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Boskoop
Telefoonnummer: –
RSIN/Fiscaal nummer: 824125034
KvK nummer: 76352560
Website adres: www.pgboskoop.nl
E-mail: diaconie@pgboskoop.nl
Adres: Noordeinde 255
Postcode: 2771 WN
Plaats: Boskoop

De Protestantse gemeente te Boskoop is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Boskoop.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 52 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 14 diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website van PGboskoop vindt u het beleidsplan 2022-2026 van de Protestantse gemeente te Boskoop waarin is opgenomen het beleidsplan van de diaconie.

E. Beloningsbeleid

Geen der leden van de Diaconie ontvangt een vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Onder het motto “Omzien naar elkaar en helpen waar geen helper is” geeft het college van Diakenen antwoord op deze essentiële taak in de navolging van Jezus die opkwam voor de armen en zieken. De diakenen zijn elke zondag zichtbaar aanwezig bij de inzameling van de gaven in de gemeente. Ook organiseren zij de Jaarlijkse Diaconale bijdrage. De ontvangen gelden verdeelt het college over vele gebieden in de maatschappij waar de nood groot is. Naast projecten die langdurige financieel worden gesteund worden er ook nog een tiental andere projecten financieel gesteund. Binnen de Protestantse gemeente te Boskoop is de diaconie betrokken bij veel activiteiten die door en met andere vrijwilligers zijn opgezet, maar waar nog hulp en financiën bij nodig zijn. Dit zijn o.a.: Psycho-pastoraat, Stille hulp, de Dag van de Aandacht, de senioren vakantieweek, de bloemengroet, de kerstattenties, Diaconale Hulpverlening Boskoop, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, het vervoer van mensen naar de kerk, het seniorenuitstapje, de Actie Nepal. Naast de diakenen zijn er velen binnen de gemeente die op de één of andere wijze bij deze activiteiten betrokken zijn.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

In de afgebeelde staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

De Missionaire commissie van de PG Boskoop is in juridische zin een commissie van de Diaconie en mede op grond daarvan maken ze onderdeel uit van de financiële verantwoording van de Diaconie.

PGB-mozaiek-balk