Selecteer een pagina

ANBI-transparantie verantwoording van de Protestantse Gemeente Boskoop,
als gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Boskoop
Telefoonnummer: –
RSIN/Fiscaal nummer: 820045494
KvK nummer: 76351734
Website adres: www.pgboskoop.nl
E-mail: Scriba@pgboskoop.nl
Adres: Kerkplein 3
Postcode: 2771 GR
Plaats: Boskoop
Postadres: Postbus 47
Postcode: 2770 AB
Plaats: Boskoop

De Protestantse gemeente te Boskoop is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Wezenlijk is dat de PGBoskoop, trouw aan het evangelie, een christelijke gemeenschap wil zijn voor mensen binnen en buiten de kerk. De kerk als een plaats waar mensen God en elkaar mogen ontmoeten. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Boskoop.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website van PGboskoop vindt u het beleidsplan 2022-2026 van de Protestantse Gemeente te Boskoop. Het beleidsplan strekt zich uit over een periode van vier jaar. Elk jaar zal de Algemene Kerkenraad (AK) haar beleidsvoornemens evalueren tijdens de laatste vergadering van het kalenderjaar. In nauwe samenwerking met de diverse kerkelijke geledingen die onder verantwoordelijkheid van de AK werken is dit beleidsplan tot stand gekomen. Naast het beleidsplan van de AK hebben de drie wijkgemeenten een eigen beleidsplan. In de Plaatselijke Regelingen is omschreven hoe de verdeling in verantwoordelijkheid is tussen wijkkerkenraden en de AK. De wijkkerkenraden beschrijven voornamelijk de kerntaken van de wijkgemeente zoals eredienst en pastoraat. Het beleidsplan van de AK gaat vooral over wijkoverstijgende zaken. Hierbij denken we onder andere aan psychopastoraat, jeugdwerk, catechese, zending, vorming en toerusting, kerk en Israel, diaconaat en kerkrentmeesterlijke zaken. Deels overlappen de beleidsplannen elkaar en vullen elkaar aan. Met dit beleidsplan geven we aan welke beleidvoornemens ons als Protestantse Gemeente Boskoop voor de periode tot en met 2020 voor ogen staan. We moeten ons bezinnen op de toekomst van onze gemeente. We zijn dankbaar dat zoveel mensen gelovig betrokken zijn bij de gemeente. De kerk is een plaats waar het geloof gedeeld en gevonden wordt, onmisbaar in het leven van velen. Toch zien we ook dat mensen een losse relatie met de kerk hebben. Kerkverlating gaat Boskoop niet voorbij. We overzien de kansen en bedreigingen. We zoeken naar vormen en mogelijkheden om de eenheid in de gemeente te bevorderen zonder de eigenheid van de wijkgemeenten in te perken. We mogen ons gelukkig weten dat het mogelijk is om op drie plaatsen in het dorp het Evangelie te verkondigen. We mogen ook dankbaar zijn dat onze gemeente een financieel gezonde gemeente is. Met elkaar slagen we er in elk jaar weer het benodigde geld bij elkaar te krijgen om het werk in de gemeente te kunnen uitvoeren. We danken onze goede God dat Hij ons die mogelijkheden geeft.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. NB: zie voor in te vullen versie het afzonderlijk beschikbaar gestelde bestand.

PGB ANBI 2021
Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris beheerder, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

PGB-mozaiek-balk